Przetarg na sprzedaż mieszkania w Broniszach 27.03.2018

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza w dniu 27.03.2018 r. o godz. 10.00

w siedzibie Spółki w Zielonki Parcela ul. Parkowa 1A 05-082 Stare Babice woj. mazowieckie

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Lokalu mieszkalnego położonego w budynku parterowym dwulokalowym w Broniszach przy ulicy Przyparkowej 16/2 na działce gruntu oznaczonej jako nr 16/279 dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgą wieczystą nr WA1P/00123627/6, o powierzchni użytkowej mieszkania 39,60 m2 w którego skład wchodzą 2 pokoje, aneks kuchenny, korytarz, WC i łazienka, gdzie udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu po ustanowieniu jego odrębnej własności wynosił będzie 396/849 części. – cena wywoławcza 112.000,- zł., wadium – 10.000,- zł., postąpienie – 2.000,- zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 27.03.2018 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 lub w kasie Spółki przed przetargiem.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji, przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu lub w przypadku wpłaty w kasie Spółki, niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
 5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 7. Umowa kupna-sprzedaży w postaci aktu notarialnego musi zostać podpisana do dnia 18 kwietnia 2018 roku.
 8. Nabywca w akcie notarialnym zobowiąże się, iż do dnia 31.12.2018 roku wykona na własny koszt podłączenie do sieci elektrycznej, co będzie oznaczało, że z dniem 01.01.2019 roku Spółka przestanie dostarczać do nabywanej nieruchomości energię elektryczną. Jednocześnie informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. Spółka przestanie dostarczać ciepłą wodę do celów grzewczych. Do tej daty Nabywca ma czas na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w nabywanej nieruchomości.
 9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
 10. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu oraz treść Regulaminu przetargu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Spółki w Zielonkach Parcele lub pod nr telefonów: 22 / 722 90 66, 515 035 978.
 11. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.