Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Broniszach. 04.10.2018 godz. 10:00

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza w dniu 04.10.2018 r. o godz. 10.00

w siedzibie Spółki: Zielonki Parcela ul. Parkowa 1A  05-082 Stare Babice woj. mazowieckie

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Broniszach obręb SHRO Bronisze Gm. Ożarów Mazowiecki, działka o nr ewid. 7/25 i pow. 0,7313 ha, zabudowanej budynkiem hydroforni o pow. ok. 30 m2 i zadaszoną wiatą o pow. 219 m2 (księga wieczysta WA1P/00045009/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie), w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 3U – tereny przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, usługowej i produkcyjnej – cena wywoławcza 2.000.000,- zł., wadium – 250.000,- zł., postąpienie – 25.000,- zł. Na dzień ogłoszenia przetargu cena wywoławcza, wadium i postąpienie nie obejmuje podatku VAT, transakcja jest zwolniona z tego podatku z zastrzeżeniem, że do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego.

Spółka unieważnia przetarg ogłoszony na dzień 28.09.2018 r. na sprzedaż powyższej nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 03.10.2018 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji, przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu.
 4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
 5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Nabywca w akcie notarialnym zobowiąże się, iż do dnia 30.04.2019 roku wyrazi zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Spółkę na jej koszt z budynku hydroforni i urządzeń w niej zlokalizowanych. Do tej daty Spółka wykona przełączenie instalacji wodnej do innego obiektu położonego na sąsiedniej działce.
 7. Spółka informuje, że na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. /Dz.U. z 2017 poz. 1529 z późn. zmianami/ o  Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego.
 8. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 9. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 10. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu oraz treść Regulaminu przetargu można  uzyskać bezpośrednio w  siedzibie Spółki pod  nr telefonów: 22 / 722 90 66, 515 035 978.
 11. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.