Zaproszenie do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn rolniczych

 1. Ciągnik rolniczy
 2. Zestaw uprawowo siewny do siewu bezpośredniego i tradycyjnego
 3. Wóz paszowy
 4. Ładowacz czołowy z wycinakiem do kiszonek do ciągnika URSUS 904 Turbo

Wymagane parametry techniczne i jakościowe dla powyższych przedmiotów określa szczegółowo Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 21.05.2021r. do godz. 1600 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, montażu i uruchomienia, z terminem płatności 30 dni po dostawie. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 28.05.2021r. i podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 3. Miejsce dostawy: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo, Nochowo, ul. Lipowa 22
 4. Termin dostawy: oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
 5. Do 28.05.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert. Zamawiający dokona w dniu 28.05.2021r. o godz. 1300 wyboru oferty kierując się. kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy na dostawę.
 6. W przypadku, jeżeli wartość dostawy przekroczy kwotę 500.000,- zł netto, uzgodnioną umowę Spółka przedłoży swojemu Wspólnikowi w celu uzyskania zgody na nabycie środka trwałego.
 7. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 8. W przypadku otrzymania oferty na całość przedmiotu zamówienia Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru tylko wybranych pozycji.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 7 dni roboczych licząc od 28.05.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 515 045 380 lub adresem mailowym: sekretariat.nochowo@plantico.pl
 12. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do zapytania ofertowego  na dostawę maszyn rolniczych

 

 1. PARAMETRY TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE NA ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO:
 • Silnik 6-cylindrowy o mocy 200 KM
 • Skrzynia biegów mechaniczna z możliwością pracy automatycznej z rewersem elektrohydraulicznym
 • Zestaw 4 par złączy hydraulicznych z tyłu z elektroniczną stabilizacją przepływu
 • Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 150 l/min
 • Przedni TUZ z przednim WOM
 • Złącze przednie hydrauliczne
 • Tylny TUZ z WOM o obrotach 1000/540/540E
 • Złącze wolnego spływu
 • Przednia oś amortyzowana
 • Kabina amortyzowana z fotelem kierowcy amortyzowanym pneumatycznie
 • Klimatyzacja
 • Zaczep transportowy automatyczny
 • Zaczep rolniczy dolny
 • Instalacja pneumatyczna trzy obwodowa
 • Oświetlenie drogowe
 • Oświetlenie robocze
 • Instalacja ISOBUS
 • Ciągnik przygotowany do możliwości zainstalowania systemu do jazdy precyzyjnej
 • Homologacja do rejestracji na terenie Polski
 • Podanie okresu gwarancji
 • Koszt transportu i pierwsze uruchomienie ciągnika po stronie sprzedającego


 

 1. PARAMETRY TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE NA ZAKUP ZESTAWU UPRAWOWEGO SIEWNEGO DO SIEWU BEZPOŚREDNIEGO I TRADYCYJNEGO
 • Umożliwiający wysiew zbóż, rzepaku oraz roślin grubonasiennych
 • Szerokość robocza 3 m
 • Pojemność zbiornika 2800 l
 • Przednie koła kopiujące samoczyszczące
 • Czujnik prędkości jazdy
 • 2-rzędy talerzy uzębionych na łożyskach bezobsługowych
 • Regulacja hydrauliczna brony talerzowej
 • Tylny wał ugniatający – oponowy samoczyszczący. Służący jednocześnie do transportu maszyny
 • Pręty robocze rozgarniające
 • Dwutalerzowe redlice wysiewające na łożyskach bezobsługowych z kółkami dociskowymi.
 • Regulacja docisku redlic oraz kółek
 • Czujniki przepływu nasion każdej redlicy
 • Pręty zagarniające
 • Znaczniki przejazdowe
 • Ścieżki technologiczne
 • Znaczniki przedwschodowe
 • Możliwość wykonania próby kręconej oraz szybkiego opróżniania zbiornika
 • Sterowanie maszyny poprzez ISOBUS
 • Przystosowanie do poruszania się po drogach publicznych: Hamulec, oświetlenie z oznakowaniem
 • Podanie okresu gwarancji
 • Koszt transportu i pierwsze uruchomienie maszyny po stronie sprzedającego


 

 1. PARAMETRY TECHNICNZE I JAKOŚCIOWE NA ZAKUP WOZU PASZOWEGO
 • Pojemność min. 8 m³
 • Zapotrzebowanie mocy 70-90KM
 • Dopasowany do wymiarów ganka paszowego:
 • Mieszadło pionowe z nożami docinającymi
 • System wagowy oparty na sensorach
 • Skrzynia przekładniowa
 • Wałek odbioru mocy
 • Okno wysypowe z wskaźnikiem otwarcia
 • Zewnętrzny rozdzielacz hydrauliczny
 • Sterowanie hydrauliką z kabiny ciągnika
 • Pierścień przeciw wysypywaniu się paszy
 • Stopa podporowa regulowana mechanicznie
 • Przystosowanie do poruszania się po drogach publicznych: Hamulec, oświetlenie z oznakowaniem
 • Podanie okresu gwarancji
 • Koszt transportu i pierwsze uruchomienie maszyny po stronie sprzedającego


 

 1. PARAMETRY TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE NA ZAKUP ŁADOWACZA CZOŁOWEGO Z WYCINAKIEM DO KISZONEK DO CIĄGNIKA URSUS 904 TURBO
 • Ładowacz 3-sekcyjny
 • Udźwig 1500 kg
 • Samopoziomowanie
 • Sterowanie za pomocą joysticka
 • Euro-ramka
 • Montaż i demontaż na euro złączach umieszczonych na słupku
 • Podpory do odstawiania
 • Wycinak do kiszonek Combi z dwoma siłownikami hydraulicznymi.
 • Mocowanie Euro
 • Montaż i demontaż wycinaka na euro złączach
 • Podanie okresu gwarancji
 • Montaż ładowacza z wycinakiem po stronie sprzedającego
 • Koszt transportu i pierwsze uruchomienie po stronie sprzedającego