Modernizacja i rozbudowa linii wodociągowej w Broniszach

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na modernizację i rozbudowę linii wodociągowej w Broniszach

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonanie wykopu i ułożenia rur (łączna długość około 130 mb) łączących istniejącą pompę w studni głębinowej z budynkiem, w którym zostanie umieszczona nowa stacja hydroforowa; Rury o średnicy min. 110 mm;
 2. Położenie i połączenie z istniejącą instalacją nawadniającą rury o średnicy 40 mm (w tym samym wykopie) na odcinku około 90mb;
 3. Wyprowadzenie dwóch punktów czerpania wody na linii o średnicy rury 40 mm, o której mowa w pkt. 2 wraz z możliwością spuszczenia wody na zimę.
 4. Wykonanie podłączenia elektrycznego – odpowiedniego kabla – od nowej hydroforni do studni głębinowej – około 150 mb, wykonanie skrzynki hermetycznej w studni i podłączenie istniejącej pompy.
 5. Wykonanie stacji hydroforowej w budynku magazynowym o następujących parametrach:
  1. Ilość gromadzonej wody w zbiornikach hydroforowych od 8 do 10 m3 (1 lub dwa zbiorniki);
  2. Agregat hydroforowy utrzymujący ciśnienie w instalacji na poziomi 3-4 barów (minimum dwie pompy);
  3. Wykonanie sterowania i podłączenie elektryczne;
 6. Podłączenie nowej hydroforni do 3 linii wodnych (istniejące) zasilających teren zakładu. Podłączenie w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej hydroforni.
 7. Odłączenie starej hydroforni
 8. Podłączenie istniejącego hydrantu w pobliżu nowej hydroforni (15m)
 9. Prace w oparciu o materiały instalacyjne wykonawcy.
 10. Miejsce i termin realizacji: Bronisze ul. Poznańska 75 gmina Ożarów Mazowiecki.
 11. Oferent składa propozycję terminu wykonania zadania – preferowani będą oferenci z krótkim terminem wykonania.
 12. Termin płatności: 21 dni po zakończeniu prac i prawidłowo wystawionej i dostarczonej fakturze.

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać do dnia 02.04.2019 do godz. 12 tylko drogą mailową na adres: andrzej.aranowski@plantico.pl
 2. Proponowana przez Oferenta cena jest ceną netto /bez VAT/ i dotyczy wykonania całego zadania
 3. Zamawiający dokona w dniu 02.04.2019 r. o godz. 13.00 wyboru oferty.
 4. Należy złożyć oświadczenie o 3 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 02.04.2019 r.
 5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 70k.c.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Andrzej Aranowski +48 515 035 978 lub e-mail: andrzej.aranowski@plantico.pl
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.