Modernizacja systemu nawadniania w tunelach foliowych w Zakładzie KZD w Nowym Dworze

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na modernizację systemu nawadniania w tunelach foliowych w Zakładzie KZD w Nowym Dworze.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu nawadniania w dwóch nieogrzewanych tunelach foliowych położonych w jednym kompleksie na terenie szkółki o wymiarach: 38m x 11m i powierzchni 418m2. (łączna powierzchnia dwóch tuneli 836m2)

Celem modernizacji jest przebudowa systemu, którego zadaniem będzie:

 1. W okresie wegetacyjnym, od maja do września, utrzymanie wilgotności powietrza na poziomie 80% – 90% oraz zraszania podłoża w pojemnikach.
 2. Wprowadzenie automatyki nawadniania w oparciu o pomiary wilgotności, temperatury powietrza oraz suchego liścia.

Modernizacja obejmować będzie:

 1. Podpięcie do istniejącej instalacji i rozprowadzenie systemu rur doprowadzających wodę do tuneli.
 2. Wymianę filtracji na zestaw filtracyjny samopłuczący dyskowy o dokładności 100 mikronów wraz ze sterownikiem dyferencyjnym zapewniający poprawną pracę zamgławiaczy i zraszaczy.
 3. Montaż instalacji zamgławiania i zraszania wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi.
 4. Instalacja wentylatorów.
 5. Montaż siłowników automatycznie otwierających i zamykających wietrzniki w ścianach bocznych współpracujące ze sterownikiem.
 6. Montaż wodomierza na wejściu do kompleksu.
 7. Montaż systemu sterowania nawadnianiem i mikroklimatem pełniejącego funkcje:
 • sterowanie systemem zamgławiania w oparciu o wyniki pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz suchego liścia,
 • sterowanie systemem zraszania w oparciu o wyniki pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz suchego liścia,
 • sterowanie pracą wietrzników w ścianach bocznych w oparciu o wyniki pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz suchego liścia,
 • sterowanie pracą wentylatorów w oparciu o temperaturę i wilgotność powietrza,
 • system powinien posiadać możliwość sterowania zdalnego GPRS poprzez aplikacje mobilne / PC oraz możliwość współpracy ze stacją Meteo,
 1. Dostawa oraz instalacja oprogramowania PC / aplikacji mobilnej.
 2. Możliwość awaryjnego użytkowania nawadniania w przypadku awarii lub uszkodzenia automatyki.

Miejsce realizacji: Zakład Szkółkarski KZD, Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,

Termin realizacji: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu wykonania przedmiotu zamówienia

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w cenach PLN netto do dnia 30.07.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Modernizacja nawodnienia w tunelach”.
 2. Wymogiem niezbędnym złożenia oferty jest dokonanie oględzin w zakresie przeprowadzanej modernizacji. Wizji lokalnej można dokonywać w dni robocze od poniedziałku do piątku
  w godzinach 700-1500 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 3. Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całego zadania, harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z proponowanym terminem zakończenia prac.
 4. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o RODO oraz oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą (data liczona od 30.07.2021r.), podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 5. W dniu 30.07.2021r. o godz. 1100 Spółka dokona otwarcia ofert.
 6. Do 06.08.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
 7. Zamawiający dokona w dniu 06.08.2021r. o godz. 900 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena – 40%, dopasowanie do potrzeb zamawiającego – 30%, warunki serwisowe – 30%,. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy.
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 6 dni roboczych licząc od 06.08.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
 10. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 517 500 990, 663 900 802 oraz adresem mailowym: kzd@kzd.com.pl

 

RODO do ogłoszenia