Modernizację – wykonanie systemu sterowania szklarni wraz z wykonaniem systemu nawadniania w Zakładzie Spółki w Raciborowicach

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na modernizację – wykonanie systemu sterowania szklarni wraz z wykonaniem systemu nawadniania w Zakładzie Spółki w Raciborowicach

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja/ wykonanie systemu sterowania szklarni polegająca na rozbudowie systemu kontroli klimatu SERCOM lub wykonanie systemu kompatybilnego z SERCOM.

Szklarnia składa się z 8 komór i korytarza (9 klimatów).

Komory posiadają możliwość pomiaru temperatury i wilgotności, możliwość ogrzewania, cieniowania i wietrzenia. Korytarz posiada możliwość pomiary temperatury i możliwość cieniowania.

Szczegółowe wymagania:

– montaż skrzyni ściennej z płytą do komunikacji z komputerami w sieci oraz kartami wejścia/wyjścia

– program klimatyczny

– 9 klimatów szklarni

– 8 kontroli pomp grzewczych na szklarni

– 9 kontroli puszek pomiarowych temperatury i wilgotności powietrza

– 16 kontroli silników wietrzenia

– 9 kontroli silnika cieniówki górnej

– 9 czujników temperatury w stalowej obudowie do ciepłej wody

– 9 puszek pomiarowych temp. i wilgotności powietrza – analog

– 1 program Sercovision do komunikacji z komputerem PC, zbieranie, analizowanie danych,

– wykresy – rozbudowa

– rozbudowa programu o 9 kompartmentów (w zakresie istniejącego oprogramowania)

– 1 – montaż klimatu (podłączenie rozłożonych kabli pod klimat)

– wykonanie systemu nawadniania

– 6 komór po 240 kroplowników (6 linii x 40 kroplowników w komorze) z kompensacją ciśnienia 2l/h

– 1 komora po 80 kroplowników (2 linie x 40 kroplowników) z kompensacją ciśnienia 2l/h

– 1 komora podłączenia stołów zalewowych 96 stołów

Miejsce wykonania: Zakład Hodowlano Nasienny Raciborowice, ul. Wawelska 32, 32-091 Michałowice

Sposób złożenia oferty:

  1. Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w PLN w cenach netto do dnia 09.09.2021r. do godz. 1400. W tytule wiadomości należy wpisać: „System sterowania szklarni Raciborowice”
  2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całości zadania.
  3. Oferta powinna zawierać cenę, harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z proponowanym terminem zakończenia modernizacji szklarni. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 09.09.2021r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
  4. Spółka dokona w dniu 10.09.2021 r. o godz. 1000 otwarcia ofert
  5. Do 15.09.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
  6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych licząc od 15.09.2021r. poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
  7. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie prac przy czym przedmiotem uzgodnienia nie może być już cena oraz pozostałe parametry wskazane w pkt 3 powyżej. Uzgodnioną umowę Spółka przedłoży swojemu Wspólnikowi w celu uzyskania zgody na jej podpisanie.
  8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 508 879 807 lub adresem mailowym: raciborowice@nasiona.pl
  • Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

 

RODO do ogłoszenia