Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości w Igołomi

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 18.06.2021r.

w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości w Igołomi.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Igołomi, oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 640/31, obręb 0002, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce o powierzchni 0,0877ha, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1H/00022146/2. Działka posiada dostęp do drogi gminnej (działka nr 640/25). Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MU – Teren Zabudowy Mieszkaniowo-Usługowej oraz położona jest w strefie stanowiska archeologicznego. Godzina rozpoczęcia przetargu 1000.

Cena wywoławcza 65.000,- zł. + podatek VAT, wadium – 6.500,- zł., postąpienie – 700,- zł.

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Igołomi, oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 640/37, obręb 0002, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce o powierzchni 0,0382ha, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1H/00022146/2. Działka posiada dostęp do drogi gminnej (działka nr 640/25). Działka zabudowana jest budynkiem dawnej hydroforni o powierzchni 41,55m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 6,40m2. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MU – Teren Zabudowy Mieszkaniowo-Usługowej oraz położona jest w strefie stanowiska archeologicznego. Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, znak: G.6831.20.2017 z dnia 8 grudnia 2017r. działka nr 640/37 nie będzie stanowiła samodzielnej nieruchomości i będzie każdorazowo przynależeć do nieruchomości bezpośrednio przylegającej, wobec czego działka 640/37 może zostać nabyta wyłącznie przez właściciela nieruchomości bezpośrednio przylegających. Godzina rozpoczęcia przetargu 1200.

Cena wywoławcza 38.000,- zł. + podatek VAT, wadium – 3.800,- zł., postąpienie – 500,- zł.

Na dzień ogłoszenia przetargu do ceny wywoławczej, wadium i postąpienia należy doliczyć podatek VAT w stawce 23% z zastrzeżeniem, że

 1. do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego;
 2. w przypadku nabywcy będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, sprzedający czyli PlantiCo jak i nabywca, złożą wspólne oświadczenie organowi skarbowemu o wyborze opodatkowania stawką VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 17.06.2021r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 w tytule należy podać numer działki.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji lub nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu.
 4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
 5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. /Dz.U. z 2017 poz. 1529 z późn. zmianami/ o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości;
 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 8. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 9. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać pod nr. tel. (12) 623-38-31 w godz. 7-15.
 10. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.