Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Broniszach

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. („Spółka”)

ogłasza na dzień 05.01.2021 r. na godz. 11.00

w siedzibie Spółki w Zielonkach-Parceli przy ul. Parkowej 1a, 05-082 Stare Babice

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Broniszach, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, oznaczonej jako działka 16/283, obręb SHRO Bronisze, o powierzchni 3.221 m2, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 7RPO – tereny ośrodków urządzeń produkcji rolniczo- ogrodniczej, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1P/00045009/7. Działka jest zabudowana dwoma, przylegającymi do siebie, budynkami o funkcji produkcyjnej, usługowej i gospodarczej: dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 134 m2 i jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 590 m2. Nieruchomość objęta jest umową najmu na czas nieoznaczony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Cena wywoławcza 1.150.000,- zł. netto, wadium – 115.000,- zł., postąpienie – 11.500,- zł.

Na dzień ogłoszenia przetargu cena wywoławcza, wadium i postąpienie nie obejmuje podatku VAT, transakcja jest zwolniona z tego podatku z zastrzeżeniem, że:

 1. do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązek jego naliczenia wystąpi w dacie sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania aktu notarialnego;
 2. w przypadku nabywcy będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, sprzedający czyli Spółka jak i nabywca, złożą wspólne oświadczenie organowi skarbowemu o wyborze opodatkowania stawką VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 05.01.2021 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji lub nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółki niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej wygrywającego przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu roboczym po przetargu.
 4. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który wygrał przetarg, jeżeli Spółka nie uzyska zgody na sprzedaż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.
 5. Należność za wylicytowaną nieruchomość w całości musi być wpłacona przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Spółka informuje, że prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia przetargowego przysługuje:
  1. na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 /Dz.U. z 2020 poz. 1665/ o kształtowaniu ustroju rolnego z zastrzeżeniem art. 3 ust. 7,  Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa;
  2. na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. /Dz.U. z 2020 poz. 1100 z późn. zmianami/ o  Krajowym Zasobie Nieruchomości, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, pod rygorem utraty wadium, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zmianami).
 8. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 9. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych www.nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl Informacje dotyczące przetargu i oferowanej nieruchomości można uzyskać pod nr. tel. (22) 722 90 66 w godz. 7-15.
 10. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny w każdym czasie oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.

Do pobrania treść ogłoszenia:

PlantiCo ogłoszenie o sprzedazy Bronisze Przyparkowa 16 na 283-sig-sig-sig