Wymiana rynien na budynku siedziby firmy w Zielonkach Parceli

 

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wymianę rynien na budynku

siedziby firmy w Zielonkach Parceli

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana rynien z tworzywa sztucznego na rynny stalowe ocynkowane w kolorze na budynku biurowym zlokalizowanym w Zielonkach – Parceli ul. Parkowa 1A 05-082 Stare Babice.

Budynek o kubaturze 15,3m x 30,7m x 11,4m wysokości.

 

Zakres prac:

– Demontaż rynien plastikowych

– Wymiana pasa nadrynnowego

– Montaż rynien stalowych w kolorze brązowym

– Wymiana osadników rynnowych

 

Termin dostawy: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Sposób złożenia oferty:

  1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 09.08.2021r. do godz. 1000 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl z dopiskiem „Oferta na wymianę rynien Zielonki”
  2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
  3. Oferta powinna zawierać cenę wraz z proponowanym terminem zakończenia prac. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 09.08.2021r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
  4. Zamawiający dokona w dniu 10.08.2021r. o godz. 1000 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie usługi.
  5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych licząc od 10.08.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
  6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
  7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 515035969 lub adresem mailowym: k.ciechomski@plantico.pl

 

RODO do ogłoszenia