Wymianę poszycia wodoszczelnego w zbiorniku TANAKE o wymiarach 2,36 wysokość i 29,13 średnica w Zakładzie w Wagańcu

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na wymianę poszycia wodoszczelnego w zbiorniku TANAKE o wymiarach 2,36 wysokość i 29,13 średnica w Zakładzie w Wagańcu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonego poszycia wodoszczelnego w zbiorniku TANAKE z blachy stalowej falistej o wymiarach wysokość 2,36m i średnicy 29,13m.

Po stronie oferenta jest dostawa nowego poszycia wodoszczelnego odpornego na promieniowanie UV z gwarancją trwałości minimum 7 lat.

Zakres prac:

 1. Wypompowanie wody ze zbiornika we wskazane miejsce (pole blisko zbiornika),
 2. Usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń z dna zbiornika (pole blisko zbiornika),
 3. Demontaż wkładu foliowego i przyłącza ssawnego,
 4. Utylizacja wkładu foliowego po stronie wykonawcy,
 5. Ocena i poprawa stanu technicznego blach (miejsca skorodowane zabezpieczyć farbą antykorozyjną, prostowanie zagięć blachy),
 6. Uzupełnienie polipropylenowej wyściółki,
 7. Wyprofilowanie dna, uzupełnienie wyściółki piaskowej,
 8. Zamontowanie nowego poszycia wodoszczelnego z nową linką mocującą,
 9. Zainstalowanie przyłącza ssawnego,
 10. Napełnienie zbiornika i sprawdzenie szczelności,
 11. Uprzątnięcie terenu,
 12. Gwarancja.

Miejsce realizacji: Zakład Waganiec, Widok 3, 87-731 Waganiec,

Termin realizacji: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu wykonania przedmiotu zamówienia

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w cenach PLN netto do dnia 19.08.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Wymiana poszycia wodoszczelnego w zbiorniku TANAKE”.
 2. Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całego zadania z proponowanym terminem zakończenia prac.
 3. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o RODO oraz oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą (data liczona od 19.08.2021r.), podać osobę do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 4. Zamawiający dokona w dniu 20.08.2021r. o godz. 900 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena – 50%, dopasowanie do potrzeb zamawiającego – 50%. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy.
 5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 6 dni roboczych licząc od 20.08.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 8. Wizji lokalnej można dokonywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 784 841 488 oraz mailowo: produkcja@plantico.pl