Zapraszamy do składania ofert wykonanie studni PC-1 w Raciborowicach

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert wykonanie studni PC-1 w Raciborowicach


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych, składającego się z
pojedynczej studni wierconej nr PC-1 na terenie działki nr 353/69 zlokalizowanej w miejscowości Raciborowice
(woj. małopolskie, Gmina Michałowice) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia – Projekt geologiczno –
techniczny otworu wiertniczego. Woda ze studni będzie pobierana na potrzeby nawadniania upraw polowych i
szklarniowych.
Szczegółowe wymagania:
➢ studnia wiercona do projektowanej głębokości 74 m, systemem okrętnym i obrotowym na prawy lub lewy
obieg płuczki, w rurach osłonowych o średnicy 14”, 113/4” i 103/4”;
➢ po osiągnięciu głębokości docelowej w otworze zostanie zainstalowana kolumna filtrowa z rur PCV
zakończona denkiem (zaleca się zabudowę kolumny filtrowej z rur grubościennych szeregu KV o grubości
ścianki 11,5mm;
➢ przeprowadzenie pompowania pomiarowego o łącznym czasie trwania 72 godz.;
➢ odprowadzenie wody z pompowania pomiarowego za pomocą tymczasowego rurociągu do zbiornika
retencyjnego w odległości ok. 360m;
➢ wykonanie analizy wody;
➢ uporządkowanie terenu po zakończonych pracach.
Miejsce odwiertu: Zakład Hodowlano Nasienny POLAN Raciborowice, ul. Wawelska 32, 32-091 Michałowice.
Termin rozpoczęcia robót: do ustalenia, nie wcześniej niż 05.06.2023r.
Zatwierdzony szczegółowy projekt robót geologicznych do wglądu w Zakładzie Spółki w Krakowie przy
ul. Rydla 53-55 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
Oferty powinny zawierać koszt odwiercenia wraz z materiałami , pompowaniem oraz analizami wody.


Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 15.05.2023r. do godz. 1400 wyłącznie drogą mailową
  na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „STUDNIA RACIBOROWICE”.
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o RODO i o 7 dniowym terminie związania ofertą – data liczona
  jest od 15.05.2023r., a także podać osobę do kontaktu wraz z nr telefonu i adresem mailowym.
 3. Proponowana przez Oferenta cena musi obejmować wykonanie całego zadania zawartego w opisie
  przedmiotu zamówienia i uwzględnić koszty odwiertu, materiałów, pompowania i analizy wody.
 4. Zamawiający dokona w dniu 16.05.2023r. o godz. 900 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i
  dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformuje Oferenta o przyjęciu lub
  odrzuceniu oferty.
 6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie
  nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 601 427 066 lub adresem mailowym:
  aszczesniak@plantico.pl
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
  na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów
  równorzędnych ofert.
sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook