Zapraszamy uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i za rok 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i za rok 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2021 i na rok 2022 powinna zawierać:

 1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o:
 2. formie prowadzenia działalności, 
 3. wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
 4. wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
 5. liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 6. składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 7. pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);
 8. oświadczenia firmy audytorskiej o:
 9. spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 10. dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
 11. wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
 12. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2021 i rok 2022[1];
 13. wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” oferta nie będzie brana pod uwagę.
 14. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 15. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 16. oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 17. oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.
 18. parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami
  w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki:

PlantiCo-Zielonki Sp. z o.o.

Zielonki –Parcela, ul. Parkowa 1A

05-082 Stare Babice

Termin składania ofert upływa z dniem 29 października 2021 roku[2]. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22/ 722-90-66).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2021 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 22 listopada 2021 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


[1] zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych

[2] Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook