Zaproszenie do składania ofert na dostawę doniczek

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę doniczek wg poniższego zestawienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Pojemniki

ilość szt. łącznie

termin dostawy 19.04.2021/ ilość

termin dostawy 14.05.2021/ ilość

P 12 kolor

500

500

C 1,5 kolor

500

500

C 2

50 000

25 000

25 000

C 2 kolor

500

500

C 2,5

40 000

20 000

20 000

C 3

50 000

25 000

25 000

C 5

2 000

2 000

C 7

1 000

1 000

C 12

1 000

1 000

C 20

1 000

1 000

C 25

1 000

1 000

C 30

1 000

1 000

C 35

2 500

2 500

C 40

1 000

1 000

C 45

1 000

1 000

C 60

1 000

1 000

MULTIPLAT 369x560mm głęb 65mm 104 oczka

2 040

2 040

Papier pot z podłożem

35 000

35 000

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 12.04.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.

 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności nie krótszy 30 dni po dostawie.

 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn

 4. Termin dostawy: wg załączonej tabeli

 5. Zamawiający dokona w dniu 12.04.2021r. o godz. 1300 wyboru oferty kierując się kryteriami:
  cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.

 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.

 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.

 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 030 789 lub adresem mailowym: j.smolarek@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.