Zaproszenie do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych dla Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn rolniczych

dla Zakładu Hodowlano Nasiennego w Gołębiewie

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn rolniczych

 1. Rozsiewacz wapna – typ RCW, sterowanie hydrauliczne, 5t
 2. Rozsiewacz nawozów – z siewką zawieszaną, rozrzutem 18m, 1,5t, sterowanie hydrauliczne
 3. Żmijka koszowa – pojemność kosza 1000kg, długość żmijki min. 6m

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w walucie PLN w cenach netto do dnia 25.05.2021r. do godz. 1200 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule maila należy dopisać: Maszyny rolnicze …
 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności 30 dni po dostawie.
 3. Miejsce dostawy: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny Gołębiew – Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno.
 1. Termin dostawy: oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
 1. Zamawiający dokona w dniu 26.05.2021r. o godz. 1000 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.
 2. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.
 3. W przypadku otrzymania oferty na całość przedmiotu zamówienia Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru tylko wybranych pozycji.
 4. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602 619 453 (Maciej Studziński) lub adresem mailowym: golebiew@plantico.pl
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.