Zaproszenie do składania ofert na dostawę podłoża do sadzenia

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę
podłoża do sadzenia wg poniższego zestawienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Podłoże

ilość opakowań

Substrat torfowy PH 5.5-6-5, 0-40mm, 100g Fibra Zorb, NPK 1kg/1m3
Sposób pakowania: balot 6m
3

93

Substrat torfowy PH 3.5-4.5, 0-40mm, 100g Fibra Zorb, NPK 1kg/1m3
Sposób pakowania: balot 6m
3

3

SUBSTRAT DO UKORZENIANIA Wartość pH: 5,5-6,5
Sposób pakowania: big bag 3m
3

2

SUBSTRAT DO UKORZENIANIA Wartość pH: 4,5-5,5
Sposób pakowania: big bag 3m
3

1

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 12.04.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.

 2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy, z terminem płatności 30 dni po dostawie.

 3. Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,

 4. Termin dostawy: 19.04.2021r.

 5. Zamawiający dokona w dniu 12.04.2021r. o godz. 1200 wyboru oferty kierując się kryteriami:
  cena /50%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego /50%/.

 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie produkty wymienione w zapytaniu.

 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

 8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.

 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 030 789 lub adresem mailowym: j.smolarek@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl.
 10. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.