Zaproszenie do składania ofert na dostawę wialni – sortownika czyszczącego do Zakładu Spółki w Nochowie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę wialni – sortownika czyszczącego

do Zakładu Spółki w Nochowie

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest zakup małej wialni (np. w wersji laboratoryjnej)

 

Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia:

 1. Wialnia przeznaczona jest do wykonywania precyzyjnego czyszczenia niewielkich partii nasion roślin warzywnych zarówno drobnonasiennych np. marchew jak i grubonasiennych np. bób. (materiały hodowlane). W związku z tym wialnia powinna mieć w szerokim zakresie możliwość szybkiej płynnej, regulacji:

– prędkości przesuwu materiału z zasobnika do szczeliny roboczej,

– wielkości szczeliny roboczej

– siły wiatru.

 1. Ze względu na zachowanie czystości odmianowej wialnia powinna być tak zbudowana aby po każdym cyklu czyszczenia danej partii nie pozostawiać na swoich elementach konstrukcyjnych pozostałości nasion czy zanieczyszczeń, które nie trafiałyby do pojemników do tego przeznaczonych. Ewentualnie budowa wialni powinna umożliwiać szybkie i łatwe usuwanie niewielkich ilości takich pozostałości.
 2. Urządzenie powinno być ergonomiczne oraz spełniać wszystkie wymagania dotyczące BHP i posiadać niezbędną dokumentacje oraz certyfikat zgodności CE.
 3. Możliwość wcześniejszego przetestowania i sprawdzenia czy spełnia nasze oczekiwania pod względem użytkowania.

 

Miejsce dostawy: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo

Nochowo ul. Lipowa 22 63-100 Śrem

Termin dostawy: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 21.10.2021r. do godz. 1200 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Wialnia Nochowo”
 2. Oferta powinna zawierać cenę za całość zamówienia wraz z proponowanym terminem dostawy.
 3. Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO (RODO do ogłoszenia) i o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 21.10.2021r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 4. Zamawiający dokona w dniu 22.10.2021r. o godz. 1100 wyboru oferty, kierując się kryteriami: cena /40%/ i dopasowanie do potrzeb zamawiającego (możliwość wcześniejszego przetestowania) /40%/ oraz termin dostawy /20%/
 5. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty 22.10.2021r. poinformują Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 6. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 868 661 lub adresem mailowym: sekretariat.nochowo@plantico.pl

 

Do pobrania: RODO do ogłoszenia