Zaproszenie do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę

 

Miejsce wykonania usługi:

 1. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 60-70 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie po 15.09. – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
 2. Omłot zbóż na ziarno – ok. 220 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie lipiec/sierpień 2021 – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
 3. Koszenie kukurydzy na kiszonkę – ok. 20-30 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie po 20.08. – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
 4. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 105 ha Kalinowa, Gołębiew (gmina Kutno, województwo łódzkie) – wykonanie po 15.09. – do kontaktu Maciej Studziński tel. +48 602 619 453;
 5. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 45 ha Bronisze (gmina Ożarów Mazowiecki, województwo mazowieckie) – wykonanie po 15.09. – do kontaktu Andrzej Aranowski tel. +48 515 035 978;
 6. Koszenie kukurydzy na kiszonkę – ok. 15 ha Krzczonów (gmina Opatowice, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie) – wykonanie po 01.09. – do kontaktu Tadeusz Bryła tel. +48 662 104 530.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 29.06.2021 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl
 2. Cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi wraz z kosztami paliwa, termin płatności 14 dni po wykonaniu usługi. Podając cenę za omłot zbóż proszę podać cenę z szarpaczem słomy oraz bez szarpacza. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o RODO i o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 29.06.2021 r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym. Wzór umowy dostępny jest na stronie spółki.
 3. Termin wykonania usługi – dokładne daty zbioru będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym.
 4. Zamawiający dokona w dniu 29.06.2021 r. o godz. 1200 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny.
 5. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 29.06.2021 r.
 6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu.
 7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.
 9. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych licząc od 29.06.2021 r. poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 10. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

Oświadczenie RODO do ogłoszenia

UMOWA ZLECENIE zbioru KUKURYDZA ZBOŻA 2021