Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach

 

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew w Broniszach

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew – topola włoska sztuk 90, wraz z zagospodarowaniem drewna oraz usunięciem karp. Drzewa znajdują się na terenie Centrum Ogrodniczego Bronisze.

 

 

Sposób złożenia oferty:

  1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 24.06.2021 r. do godz. 10.00 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
  2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
  3. Oferta powinna zawierać cenę wraz z proponowanym terminem zakończenia prac  Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 24.06.2021 r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
  4. Do 28.06.2021 r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
  5. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie prac.
  6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 7 dni roboczych licząc od 28.06.2021 r. poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
  1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – +48 515035978 lub adresem mailowy andrzej.aranowski@plantico.pl
  3. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

 

Oświadczenie RODO do ogłoszenia

 

obwody drzew przeznaczonych do wycinki

1) 180/130/70/60 2)160/110/100  3)170 4) 180 5)185 6)190 7)198/112 8)180 9)125/115 10)130 11)175 12)188 13)131 14)220 15)128 16)168 17)156 18)162 19)127 20)163/151 21)137/116 22)138 23)175 24)165/70 25)155/75 26)215 27)144 28)200 29)173 30)144/115 31)194 32)159/136 33)233 34)112 35)158 36)136/78 37)225 38)86 39)198/82 40)180 41)120 42)193 43)84 44)130/71 45)120/70 46)212 47)147 48)170 49)225 50)107 51)135 52)168 53)198 54)301 55)347 56)156 57)191 58)213 59)118 60)288 61)123 62)144 63)115 64)127 65)182 66)203/145 67)142/120 68)245 69)180 70)138 71)151/71 72)218 73)263 74)154 75)192 76)102 77)250 78)263 79)105 80)126 81)242 82) 142 83)306  84)162  85)169  86)275  87)229 88)175 89)194  90)375