Zaproszenie do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego

w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego do monitorowania terenu i obiektów należących do PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki SP. z o.o. w lokalizacji: Zakład Hodowlano Nasienny POLAN 30-130 Kraków ul. Rydla 53-55

 

Zadanie obejmuje w szczególności

– opracowanie koncepcji wykonania monitoringu obejmującego cały teren obiektu wraz ze szczegółową specyfikacją sprzętu w oparciu o 12 kamer

– dostawę wraz z montażem elektronicznych urządzeń i systemów  sygnalizujących i  dokumentujących zagrożenie z możliwością zdalnego podglądu przez tablet lub smartfon

– konfigurację sprzętu oraz wykonanie niezbędnych robót związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego

– uruchomienie systemu

– instruktaż stanowiskowy dla osób uprawnionych

 

Istnieje możliwość wizji lokalnej celem ustalenia rozmieszczenia  kamer i dokonania pomiarów i ustaleń niezbędnych do prawidłowej pracy systemu i rozpoznania warunków realizacji zadania.

Osobą upoważnioną do udzielenia niezbędnych informacji jest Pan Andrzej Szcześniak

tel. 12 623-38-34 , 601-427-066 lub e-mail techn@nasiona.pl

 

 1. Termin realizacji: 30.06.2021r.
 2. Miejsce dostawy: Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków ul. Rydla 53-55
 3. Sposób i termin płatności: przelew 14 dni po uruchomieniu

 Sposób złożenia oferty:

 • Oferty należy składać do dnia 10.05.2021r. do godz. 1000 wyłącznie drogą mailową na adres przetargi@plantico.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Monitoring wizyjny POLAN”
 • Proponowana przez Oferenta cena musi obejmować wykonanie całego zadania opisanego w pkt 1
 • Zamawiający dokona w dniu 11.05.2021r. o godz. 800 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/, dopasowanie oferty do potrzeb zamawiającego /50%/.
 • Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 10.05.2021 r.
 • Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 • PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 • PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.