Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu powierzchni dachowych w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu powierzchni dachowych
w Zakładzie Hodowlano Nasiennym w Gołębiewie

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu powierzchni dachowych na budynkach zlokalizowanych w Zakładzie Spółki w Gołębiewie (magazyn nasion, stacja trafo, warsztat, portiernia)

 

Prace remontowe obejmują w szczególności położenie papy termozgrzewalnej, uzupełnienie ubytków (ew. uszczelnienie smołą), regulację i czyszczenie rynien, tynkowanie boków ogniomurów i ich obróbka, remont wentylatorów. Powierzchnia łączna dachów budynków – ok. 1.000 m2

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w walucie PLN w cenach netto do dnia 24.05.2021r. do godz. 1400 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule maila należy dopisać: Remont powierzchni dachowych…
 2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
 3. Oferta powinna zawierać cenę, harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z proponowanym terminem zakończenia prac remontowych.  Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenie o  14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 25.05.2021r. i podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 4. Spółka dokona w dniu 25.05.2021r. o godz. 1200 otwarcia ofert.
 5. Do 27.05.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
 6. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie inwestycji.
 1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
  Maciej Studziński +48 602 619 453
 3. Spółka deklaruje, że w terminie najpóźniej do 31.05.2021r. poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.