Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany rynien na budynku w Zielonkach Parceli

 

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany rynien na budynku

w Zielonkach Parceli

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany rynien z tworzywa sztucznego na rynny stalowe ocynkowane na budynku biurowym zlokalizowanym w Zielonkach – Parceli ul. Parkowa 1A 05-082 Stare Babice.

 

Zakres prac:
– Demontaż rynien plastikowych
– Wymiana pasa nadrynnowego
– Montaż rynien stalowych w kolorze brązowym
– Wymiana osadników rynnowych

 

Sposób złożenia oferty:

  1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10.00 wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl.
  2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
  3. Oferta powinna zawierać cenę wraz z proponowanym terminem zakończenia prac  Do oferty należy dołączyć wzór umowy oraz oświadczenia o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 22.06.2021 r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
  4. Do 24.06.2021 r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
  5. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie prac.
  6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 7 dni roboczych licząc od 24.06.2021 r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
  1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – +48 515 035 969 lub adresem mailowy k.ciechomski@plantico.pl
  3. Spółka deklaruje, że w terminie 7 roboczych licząc od daty 24.06.2021 r poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.